1398/06/25
شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

نام دستگاه

نام مدير

آدرس(منطقه ویژه اقتصادی/ تلفن

آدرس اینترنتی

سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

مهندس یزدانی

118-06152262

petzone.ir

شرکت پتروشيمي رازي

مهندس دشتی

سايت5 - 2576و333-0615223

www.razip.com

شرکت پتروشيمي بندرامام

مهندس امیری 

سایت 5-تلفن 118- 06152255

www.bipc.org

شرکت پتروشيمي اميرکبير

مهندس مجیب

سايت 4– تلفن12-4307-06152262

www.akpc.ir

شرکت پتروشيمي بوعلي سينا

مهندس مبارکی

سايت 4– تلفن6-4204-06152262

www.bspcco.com

شرکت پتروشيمي رجال

مهندس رجالی

سايت 3– تلفن7-3203-06152262

 

شرکت پتروشيمي خوزستان

مهندس ذوالفقاری

سايت 4– تلفن0017-0118- 06152265

www.kzpc.ir

شرکت پتروشيمي فن آوران

مهندس نظرپور

سايت 3– تلفن4-3100-06152262

www.fnpcc.com

شرکت پتروشيمي اروند

مهندس فدایی

سايت 3– تلفن7-3301-06152262

 

شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان

مهندس گنجی پور

سايت 4 – تلفن 5-4100-06152262

www.stpc.ir

شرکت پتروشيمي غدير

مهندس سعید طاهری

سايت3– تلفن2-3401-06152262

www.gpc.ir

شرکت پتروشيمي فجر

مهندس شمیم

سايت 4– تلفن7-4401-06152262

www.fajrco.com

شرکت پتروشيمي مارون

مهندس شریف موسوی

سايت 2– تلفن19-2001-06152262

www.mpc.ir

شرکت پتروشيمي کارون

مهندس قاسم مسعودی 

سايت 2– تلفن8-2103-06152262

www.krnpc.com

شرکت پتروشيمي لاله

مهندس یاسینی

سايت 3– تلفن8-2057-06152262

www.laleh-pc.ir

شرکت پتروشيمي فارابي

مهندس فرید صباحی 

سایت5– تلفن

www.farabico.com

شرکت کالاي پتروشيمي

مهندس پور حسن

سايت 5– تلفن6-2034-06152266

www.pkc-ir.com

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمي

مهندس شهریاری

سايت 5– تلفن5043-06152262

www.ttpc.ir

شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمي

مهندس جوکار

سایت3- 2- 061522625101

www.npc-rt.ir