1396/10/28
دهیاران بخش مرکزی

روستای گُرگُر

روستای مقطوع عليا

روستای گمبزون

نام و نام خانوادگي دهيار : رحمان فتحی 

مدرك تحصيلي : فوق لیسانس  عمران 

نوع فعالیت : تمام  وقت

شماره تماس: 09169547471

نام و نام خانوادگي دهيار : عبدالمجید عسکر حمادی 

مدرك تحصيلي : ديپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 093976244498

نام و نام خانوادگي دهيار : سید حبیب آلبوشوکه

مدرك تحصيلي :  فوق ديپلم

نوع فعاليت : تمام وقت

شماره تماس : 09389115033

روستای هشچه سفلي

روستای قدس

روستای بسیتین

نام و نام خانوادگي دهيار : عبدالخذر مقدم

مدرك تحصيلي : دیپلم 

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09385961405

نام و نام خانوادگي دهيار : جمال عراری

مدرك تحصيلي : لیسانس مهندسی تکنولوژی 

نوع فعاليت : تمام وقت

شماره تماس : 09169525944

نام و نام خانوادگي دهيار : ابراهیم مجدم نیا 

مدرك تحصيلي : دیپلم 

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09169526676

روستای بنیوار سفلی

روستای مکسر مگاطیف

روستای مقطوع سفلی

نام و نام خانوادگي دهيار : عبداارضا آلبوغبیش 

مدرك تحصيلي : دیپلم 

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09168106846

نام و نام خانوادگي دهيار : قاضی احترامی

مدرك تحصيلي : دیپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09169522095

نام و نام خانوادگي دهيار : سید عباس تحسینی نیا

مدرك تحصيلي : ديپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09169521609

روستای آلبو علایج علیا

روستای هشچه مکینه

روستای شهرک مدنی

نام و نام خانوادگي دهيار : جعفر مقدم 

مدرك تحصيلي : دیپلم 

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09169517156

نام و نام خانوادگي دهيار : احمد آلوغبیش

مدرك تحصيلي : لیسانس  عمران 

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09163544329

نام و نام خانوادگي دهيار : باقر حمید 

مدرك تحصيلي : لیساتس عمران 

نوع فعاليت : تمام وقت

شماره تماس : 09131070989