1398/06/25
وظایف و اختیارات معاون فرماندار

معاون فرماندار در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا بوده و بر عملكرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .


الف ) نظارت و بازرسی :

1- تشكیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار

2- نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان

3- اعمال نظارت ویژه بر عملكرد كمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه

4- تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان

5- ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه

6- پیگیری عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی و بررسی كیفیت و كمیت كار آن ها

7- دبیر جلسه شورای اداری

8- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و كاركنان فرمانداری

ب ) امور اجتماعی :

1- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان

2- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم

3- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار

4- تشكیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها

ج ) امور اقتصادی :

1- ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد كارخانجات و واحدهای زیر بنایی .

2- بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی

3- تلاش در ایجاد شركت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان

د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :

1- اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی

2- تشكیل جلسات مربوطه در این راستا

3- پیگیری ایجاد مراكز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار

4- پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ...

5- پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق