1398/06/25
فرمانداران پیشین

 

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

آغاز خدمت

پایان خدمت

عکس

منوچهر حیاتی

فوق لیسانس

90/04/9

92/05/09

 

قائد اسلامی نسب

فوق لیسانس

88/12/11

90/04/08

بهنام مریدی

لیسانس

19/10/84

10/7/88

علی عماد

لیسانس

31/6/83

19/10/84

 

عبدالکریم فدعمی

لیسانس

28/6/79

28/6/83

 

ستار اکبر زاده

فوق لیسانس

31/5/74

28/6/79

 

جمشید پارسایی

فوق دیپلم

31/1/73

31/5/74

 

حمید رضائیان

فوق دیپلم

12/6/68

31/1/73

 

جاسم مجیدی پور

لیسانس

24/10/67

12/6/68

 

موسی مومن نژاد

لیسانس

30/8/67

24/10/67

 

غلامرضا محمد جعفری

فوق لیسانس

17/11/66

30/8/67

 

فرهاد بغدادی

لیسانس

30/4/64

1/10/66

 

جعفر نوری موسی

لیسانس

18/5/60

29/12/63

 

هوشنگ کلابکش

لیسانس

10/6/59

31/4/60

 

قدیر رجب زاده

لیسانس

17/11/58

27/5/59