1398/06/25
ادارات واقع در شهر چمران

نام دستگاه

نام مدير

آدرس/ تلفن

آدرس اینترنتی

گزارش عملکرد

اداره آب و فاضلاب

مهدی زاده

 

 

 

اداره برق

مرادی

 

 

 

بيمارستان بعثت

 دکتر نیک زاد

 

 

 

اداره گاز

 

 

 

 

شهرداري

بریحی

 

 

 

مخابرات