سید جعفر طباطبای از افتتاح برخی از پروژه های مسکن مهر تاپایان سال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،سید جعفر طباطبایی از افتتاح برخی پروژه های مسکن مهر تاپایان سال خبر داد.

طباطبایی بااشاره به روند اجرایی پروژه های  مسکن مهر ازتلاش تمام دستگاه وارگان ها جهت اجرای کلیه تعهدات خود تاپایان سال وبراساس زمانبندی صورت گرفته شدند.

معاون فرماندار بندر ماهشهر ازتلاش های ادارات آبفا،برق،مخابرات وگاز تشکر نموده وافزودند:تمامی زیر ساخت ها و روساخت ها باید به منظور آماده نمودن سایت فاز ۷مسکن مهر جهت افتتاحیه تا پایان سال همت نمایند.

طباطبایی ضمن عنوان تعداد بالای واحدهای مسکن مهر ازبهره برداری تعدادی ازاین واحدها بزودی وبا حضور مقامات کشوری واستانداری خبر داد.

اضافه می نماید:تعداد واحدهای مسکن مهر درشهرستان بندر ماهشهر،بتدر امام خمینی وچمران حدود۱۷۰۰۰واحد میباشد.

۳۶۳۱