حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور بهمراه شریعتی استاندار و صدیقی سرپرست فر‌مانداری شهرستان بندر ماهشهر از مناطق شهر بندر امام خمینی(ره) روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور بهمراه شریعتی استاندار و صدیقی سرپرست فر‌مانداری شهرستان بندر ماهشهر از مناطق شهر بندر امام خمینی(ره)

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

۱۵