🔻🔻بازدید وزیر صمت و مسئولین استانی از اسکله بندرامام خمینی ره و فعالیت های بندر. روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

🔻🔻بازدید وزیر صمت و مسئولین استانی از اسکله بندرامام خمینی ره و فعالیت های بندر. روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۱