🔶در جلسه فوق العاده فرمانداری

🔶در جلسه فوق العاده فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر:

🔶برگشت به کار کارگران و پرداخت حقوق عقب افتاده فروردین و اردیبهشت ماه مصوب گردید.

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر :جلسه فوق العاده فرمانداری با نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی، اداره کار بندر امام خمینی و کارگران باتوجه به شرایط تعطیلی شهرستان در محل فرمانداری بندر ماهشهر برگزار و مسائل مربوط به وضعیت کارگران معترض بررسی و مصوباتی اتخاذ شد.

🔶در این جلسه که معاونین اجتماعی و اقتصادی فرماندار شهرستان نیز حضور داشتند پس از گفتگوی اعضاء حاضر در جلسه و بیان نظرات و پیشنهادات مصوب گردید کارگران اخراجی مجدد مشغول بکار شده و معوقات آنان از سوی کارفرما پرداخت شود، ضمن آنکه نسبت به تعیین وضعیت شغلی و نحوه انعقاد قرارداد استخدامی آنان در آینده، مقرر شد کارگروهی متشکل از اعضاء حاضر این جلسه در هفته آینده تشکیل و در کمیسیون کارگری با حضور فرماندار شهرستان تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۵۲