بازدید شریفی معاون فرماندار از جاده بندر ماهشهر به هندیجان

🔶 بازدید شریفی معاون فرماندار از جاده بندر ماهشهر به هندیجان و جلسه با دارش مدیر ساخت راههای استان و شاه ملکی مسئول کریدروهای جنوب کشور در خصوص نواقص جاده هندیجان و کمربندی بندرماهشهر به آبادان برگزار گردید
🔸 در این جلسه مقرر گردید بعد از اربعین حسینی شروع به ترمیم و رفع نواقص جاده انجام گردد.
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۲۰۸