🔸بازدید بیرانوند فرماندار از تأسیسات تصفیه خانه بندر ماهشهر ۱۴ مهر روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

🔸بازدید بیرانوند فرماندار از تأسیسات تصفیه خانه بندر ماهشهر
۱۴ مهر
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۸۶