🔶 جلسه شورای آرد نان به ریاست آریا زنگنه معاون فرماندار

🔶 جلسه شورای آرد نان به ریاست آریا زنگنه معاون فرماندار برگزار گردید.
روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر

۱۸۴