شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

نام دستگاه
نام مدیر
آدرس(منطقه ویژه اقتصادی/ تلفن
آدرس اینترنتی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مهندس برزگر
۱۱۸-۰۶۱۵۲۱۱۱
petzone.ir

شرکت پتروشیمی رازی
مهندس طاهر اوکوتان
سایت ۲۵۹۹ -۰۶۱۵۲۲۶۲۴۴۱
www.razip.com

شرکت پتروشیمی بندرامام
مهندس امیری
سایت ۵-تلفن ۱۱۸- ۰۶۱۵۲۲۵۵
www.bipc.org

شرکت پتروشیمی امیرکبیر
مهندس مجیب
سایت ۴– تلفن۱۲-۴۳۰۷-۰۶۱۵۲۲۶۲
www.akpc.ir

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
مهندس مبارکی
سایت ۴– تلفن۶-۴۲۰۴-۰۶۱۵۲۲۶۲
www.bspcco.com

شرکت پتروشیمی رجال
مهندس رجالی
سایت ۳– تلفن۷-۳۲۰۳-۰۶۱۵۲۲۱۲

شرکت پتروشیمی خوزستان
مهندس ذوالفقاری
سایت ۴– تلفن۰۰۱۷-۰۱۱۸- ۰۶۱۵۲۲۶۵
www.kzpc.ir

شرکت پتروشیمی فن آوران
مهندس نظرپور
سایت ۳– تلفن۴-۳۱۰۰-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.fnpcc.com

شرکت پتروشیمی اروند
مهندس فدایی
سایت ۳– تلفن۷-۳۳۰۱-۰۶۱۵۲۲۱۲

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
مهندس گنجی پور
سایت ۴ – تلفن ۵-۴۱۰۰-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.stpc.ir

شرکت پتروشیمی غدیر
مهندس سعید طاهری
سایت۳– تلفن۲-۳۴۰۱-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.gpc.ir

شرکت پتروشیمی فجر
مهندس شمیم
سایت ۴– تلفن۷-۴۴۰۱-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.fajrco.com

شرکت پتروشیمی مارون
مهندس شریف موسوی
سایت ۲– تلفن۱۹-۲۰۰۱-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.mpc.ir

شرکت پتروشیمی کارون
مهندس قاسم مسعودی
سایت ۲– تلفن۸-۲۱۰۳-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.krnpc.com

شرکت پتروشیمی لاله
مهندس یاسینی
سایت ۳– تلفن۸-۲۰۵۷-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.laleh-pc.ir

شرکت پتروشیمی فارابی
مهندس فرید صباحی
سایت۵– تلفن
www.farabico.com

شرکت کالای پتروشیمی
مهندس پور حسن
سایت ۵– تلفن۶-۲۰۳۴-۰۶۱۵۲۲۶۶
www.pkc-ir.com

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
مهندس شهریاری
سایت ۵– تلفن۵۰۴۳-۰۶۱۵۲۲۱۲
www.ttpc.ir

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مهندس جوکار
سایت۳- ۲- ۰۶۱۵۲۲۱۲۵۱۰۱
www.npc-rt.ir