در آیینه آمار

 

تعـداد شهرک های صنعتی و مناطق ویژه

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۲۰ پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)
۱ منطقه

شهرک صنعتی بندر ماهشهر
۳۷ شرکت

شهرک صنعتی بندر امام خمینی(ره)
۳ شرکت

جمعـیت ) شهـرستـان ، شهـر ، بخـش )

جمعیت استان خوزستان
۴۵۳۱۷۲۰ نفر

جمعیت شهرستان بندر ماهشهر
۲۷۸۰۳۷ نفر

جمعیت شهر بندر ماهشهر
۱۵۳۷۷۸ نفر

جمعیت شهر بندر امام خمینی(ره)
۷۲۳۵۷ نفر

جمعیت شهر چمران
۳۱۱۳۸ نفر

جمعیت روستاهای بخش مرکزی
۲۰۷۶۴ نفر

 

تعـداد روستـا ، دهستـان ، بخـش

تعداد شهر
۳ شهر

تعداد بخش
۲ بخش

تعداد دهستان
۱ دهستان

تعداد روستاها
۶۵ روستا

وسـعت ) استـان ، شهـرستـان(

مساحت استان خوزستان
۶۴۰۵۷ کیلو متر مربع

مساحت شهرستان بندر ماهشهر
 ۱۹۰۲ کیلومتر مربع

مساحت شهر بندر ماهشهر
 

مساحت شهر بندر امام خمینی(ره)
 

مساحت شهر چمران