ادارات واقع در شهر چمران

نام دستگاه
نام مدیر
آدرس/ تلفن
آدرس اینترنتی
گزارش عملکرد

اداره آب و فاضلاب
مهدی زاده
 
 
 

اداره برق
مرادی
 
 
 

بیمارستان بعثت
 دکتر نیک زاد
 
 
 

اداره گاز
 
 
 
 

شهرداری
بریحی
 
 
 

مخابرات