1393/05/01
دهیاران بخش مرکزی

روستای گُرگُر

روستای مقطوع عليا

روستای گمبزون

نام و نام خانوادگي دهيار : يحيي دورقي

مدرك تحصيلي : فوق ديپلم

نوع فعالیت : پاره وقت

شماره تماس: 09163518179

نام و نام خانوادگي دهيار : حكيم عساكره

مدرك تحصيلي : ديپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09166530658

نام و نام خانوادگي دهيار : سید حبیب آلبوشوکه

مدرك تحصيلي :  فوق ديپلم

نوع فعاليت : تمام وقت

شماره تماس : 09389115033

روستای هشچه سفلي

روستای قدس

روستای بسیتین

نام و نام خانوادگي دهيار : عبدالخذر مقدم

مدرك تحصيلي : دوم دبيرستان

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09385961405

نام و نام خانوادگي دهيار : جمال عراری

مدرك تحصيلي : فوق ديپلم

نوع فعاليت : تمام وقت

شماره تماس : 09169525944

نام و نام خانوادگي دهيار : عمار تابع معتوقی

مدرك تحصيلي : لیسانس

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09169515505

روستای بنیوار سفلی

روستای مکسر مگاطیف

روستای مقطوع سفلی

نام و نام خانوادگي دهيار : امید آلبوغبیش

مدرك تحصيلي : دیپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09168197653

نام و نام خانوادگي دهيار : قاضی احترامی

مدرك تحصيلي : دیپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09169522095

نام و نام خانوادگي دهيار : سید عباس تحسینی نیا

مدرك تحصيلي : ديپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09169521609

روستای آلبو علایج علیا

روستای هشچه مکینه

روستای شهرک مدنی

نام و نام خانوادگي دهيار : جواد حزبه ئیان

مدرك تحصيلي : لیسانس

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09166514670

نام و نام خانوادگي دهيار : احمد آلوغبیش

مدرك تحصيلي : فوق دیپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09163544329

نام و نام خانوادگي دهيار : حسین شریفی

مدرك تحصيلي : فوق دیپلم

نوع فعاليت : پاره وقت

شماره تماس : 09168040725